Under workshop 2 ligger fokus på sårbara objekt och åtgärder. Utgå gärna från exempel på körschema för workshop 2.

Övningen bör börja med en kort rekapitulering om vad som gjordes under workshop 1. Visa område, fokusfråga och tabellen med framgångskriterier och oönskade händelser för deltagarna och låt alla som vill kommentera kort.

Beskriv upplägget för dagen:

– Specificera Minsta Acceptabla Tidslängd mellan översvämningar
– Specificera sårbara platser.
– Definiera åtgärder.

Nu är det dags att jobba vidare med den webbaserade vägledningen eller med tabellen som påbörjades i workshop 1.


1. MAT

Uppgift 1 är att definiera den Minsta Acceptabla Tidslängd mellan översvämningar (MAT) för alla oönskade händelser, det vill säga hur ofta det är acceptabelt att en oönskad händelse inträffar.
MAT beskriver hur vanligt eller ovanligt det får lov att vara att en oönskad händelse trots allt inträffar. Ett exempel är en översvämmad pumpstation (oönskad händelse) som man kanske tycker nästan aldrig bör hända (MAT vart 1000:e år).

MAT Kvalitativ beskrivning
5 årOfta – händelsen inträffar regelbundet, de flesta drabbas av det regelbundet.
20 årIbland – händelsen inträffar understundom, de flesta drabbas av det sporadiskt under sitt liv.
100 årSällan – händelsen är ovanlig, men drabbar ändå de flesta någon gång.
1000 årSynnerligen osannolikt – händelsen kan inträffa men så sällan att de flesta aldrig drabbas av det.

2. Sårbara Platser

Uppgift 2 är att specificera sårbara platser för respektive oönskad händelse som ligger inom gränserna för det definierade området. Platser är sådana som kan knytas till en geografisk punkt eller yta och som har en identifierbar höjd över havet. Sårbara platser kan till exempel vara pumpstationer som inte får översvämmas eller central infrastruktur. Platser finns ofta definierade i kommunens risk och sårbarhetsanalyser och eller i klimatanpassningsplaner. 

Lägg in sårbara platser under varje respektive oönskade händelser och lägg in de i kartan i vägledningen. Platser kan vara en punkt eller ett område.

Arbeta gärna med en GIS system bredvid för att ta fram noggrant höjddata om platserna.

3. Åtgärder

Uppgift 3 är att definiera åtgärder. Åtgärder kan vara a) generella: fungerar för hela definierad område; eller b) platsspecifika till en sårbar plats. I arbetsytan skapas generella åtgärder i fliken Åtgärder, mellan att platsspecifika skapas under sårbar platsen.

En lista på möjliga åtgärder för att hindra översvämning samt exempel på kostnader finns här. Listan är inte komplett men kan vara en inspiration i denna fas av arbetet.

Ett antal sårbara objekt kan också prioriteras för workshop 3 om det finns många att välja på.