Ni behöver ta fram underlagsmaterial till workshopsarbetet. Ett bra kartunderlag över kommunen behövs och framförallt över det område som berörs och som kan presenteras och arbetas med under mötena. Det är bra om avrinningsområden kan identifieras och skyfallskarteringar kan redovisas. Länsstyrelsen kan ha ett sådant underlag. Om kommunen har tagit fram en Klimatanpassningsplan bör den vara med på workshoparna. I den finns information om vad som kan ske och vilka åtgärder som kan behöva vidtas vid olika händelser. De GIS-skikt som hanterar översvämningsområden bör tas med.

Inför arbetet med att prioritera åtgärder behövs underlag för vattenstånd i dagens klimat kopplat till olika återkomsttider. Samlad kunskap om återkomsttider finns på SMHI:s hemsida. Återkomsttid är ett mått på hur ofta förekomsten av extrema naturliga händelser kan förväntas. Med en händelses återkomsttid menas att händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under denna tid. Återkomsttider beräknas med statistiska metoder genom extremvärdesanalys av långa serier av kontinuerliga mätningar.

En förutsättning för metoden robusta beslutsstödsmetoder är att ha kunskap om acceptabel återkomsttid och kunna koppla dessa värden till hur högt vattenståndet står i dagens klimat vid respektive återkomsttid. Saknas kunskap om hur vattenstånd kopplat till återkomster kan detta köpas från SMHI i form av dataserier.