Vägledning för robusta metoder syftar att stödja kommuner att identifiera åtgärder och utforma handlingsvägar vid klimatanpassningsarbete.

gledning för robusta metoder syftar att stödja kommuner att identifiera åtgärder och utforma handlingsvägar vid klimatanpassningsarbete.

Robusta beslutsmetoder med hänsyn till översvämning
Med hjälp av robusta beslutsstödsmetoder kan du som ansvarig för klimatanpassning i din kommun arbeta fram handlingsvägar för att skydda sårbara objekt. Under Vägledning finns stöd för att arbeta med robusta beslutsmetoder avseende översvämning. Vägledning beskriver hur man på ett robust sätt kan arbeta fram åtgärder för att anpassa en kommun till den de översvämningar som kan komma av klimatförändringar. Vägledningen passar dig som sysslar med kommunal planering men kan också passa andra organisationer som äger eller driver anläggningar nära hav, sjöar eller vattendrag. Handlingsvägarna kan stödja utformningen av detalj- eller översiktsplaner. Den kan också användas i arbetet med klimatanpassningsplan, VA-plan eller risk- och sårbarhetsanalys.

Du kan läsa mer om forskningen som föranlett utvecklingen av vägledningen här.

Robusta beslut under osäkra omständigheter
Att anpassa våra samhällen till klimatförändringarna är svårt eftersom det är mycket osäkert hur klimatet kommer att förändras och vad detta kommer att få för effekter. Robust beslutsfattande handlar om att hitta strategier som leder till bra resultat även under stor osäkerhet. Exempel på denna osäkerhet är att den globala medelhavsnivåhöjningen kan bli mellan 0,5 och 2,4 meter till år 2100. Även vad gäller nederbörd finns stora osäkerheter, läs mer här.

Osäkerheter kräver olika handlingsvägar
Robusta strategier kan till exempel innebära att hitta åtgärder som implementeras efterhand och i takt med att man vet mer om hur mycket vattnet kan stiga. På så sätt undviker man att låsa in sig i lösningar som kanske blir ohållbara om vattnet stiger mycket/lite. Genom att identifiera kombinationer av åtgärder som skyddar för olika allvarliga översvämningshot kan man skapa en beredskap för det okända utan att behöva genomföra alla åtgärder nu.