Under workshop 1 ligger fokus på problembeskrivning. Utgå gärna från detta körschema för workshop 1.

Övningen bör börja med en kort presentation om varför övningen görs (vi har områden i kommunen som är känsliga för översvämning i och med klimatförändringen som också är osäker och vill skapa en beredskap för det) samt en presentation av deltagarna. En kort film kan visas www.kth.se/robusta.

Beskriv upplägget för dagen:
– Definiera området
– Definiera fokusfråga
– Identifiera framgångskriterier
– Identifiera oönskade händelser


Uppgift 1 är att definiera området som är känsligt för översvämning och som ni vill jobba med, gärna med hjälp av en karta. Kartan kan projiceras på en whiteboard och så kan någon av deltagarna rita in områdets gränser med hjälp av de synpunkter som kommer fram. Ta kort på kartan med avgränsningarna.

Uppgift 2 är ett definiera en fokusfråga det vill säga vad vårt mål är med att planera för det utvalda området? Tänk på att frågan behöver vara kopplad till översvämning och vara något som deltagarna upplever viktigt. Skriv gärna upp ett första förslag på fråga på en whiteboard/blädderblock/smartboard och låt deltagarna ändra i den tills alla är nöjda. 

Presentera den förberedda tabellen alternativt den webbaserade vägledningen och börja fylla i den. Klicka här för exempel på hur tabellen fyllts i av en annan kommun (Söderhamn).

Uppgift 3 är att definiera framgångskriterier. Det är konkreta påståenden om vilka förhållanden som ska infrias för att utvecklingen av området ska uppfylla kriterierna i fokusfrågan. Skriv in förslagen i tabellen och sortera bort de som inte är relevanta för översvämning. Exempel på framgångkriterier finns här.

Uppgift 4 är att identifiera oönskade händelser. Det är sådant man inte vill ska hända om framgångskriterierna ska uppnås och därför ska de matcha dessa. Börja gärna med tre oönskade händelser per framgångskriterium. Skriv in förslagen i tabellen och sortera bort de som inte är relevanta för översvämning.