Under workshop 3 ligger fokus på hitta handlingsvägar och att värdera dem samt att planera för hur resultaten kan användas. Utgå gärna från exempel på körschema för workshop 3.

Börja övningen genom att rekapitulera vad som gjordes i workshop 2, gärna genom att visa den ifyllda tabellen eller den webbaserade vägledningen på skärm. Låt deltagarna reflektera kort.

Beskriv upplägget för dagen:
– Identifiera handlingsvägar
– Värdera handlingsvägarna
– Diskutera resultaten


Uppgift 1 innefattar att identifiera handlingsvägar med hjälp av bilder.
Börja med att visa bilder för ett av de objekt som ni jobbade med mellan workshop 2 och 3, se exempel nedan. Förklara vad bilden betyder och låt deltagarna ställa frågor. Diskutera sedan om de antaganden ni gjort i det egna arbetet beträffande hur långt de olika åtgärderna kan skydda objektet i meter räknat är relevanta. Om inte stämmer justera bilden. Be sedan deltagarna reflektera över vilken skala x-axeln ska ha dvs upp till hur många meters vattennivåhöjning vill man skydda objekten. Eventuellt kan man här visa några olika scenarier på havsnivåhöjning/nederbörd etc. (om sådana inte redan är kända inom kommunen). Övergå sedan till att komplettera de handlingsvägar som ni redan ritat in i bilden. Är de relevanta? Om inte ta bort dem. Finns det andra? Om ja rita in dem och ge dem olika färg. Låt deltagarna se alla ändringar under hela detta pass. Gör denna process för ett objekt i taget.

Figur som beskriver åtgärder (blå linjer) och handlingsvägar (gula och röda linjer) för att skydda ett sårbart objekt (pumpstation x) från att översvämmas alltför ofta. Två handlingsvägar beskrivs-en med två åtgärder och en med tre åtgärder.

Uppgift 2 är att värdera handlingsvägarna för varje objekt.
Det görs med hjälp av en tabell som kan ritas upp på en whiteboard eller på ett blädderblock och som kan se ut som nedan:

Handlings-
väg
Kostnad
(tex relativ
skala 1-5)
Uppfylls
framgångs-
kriteriet?
Kommentar

Uppgift 3 är att diskutera hur resultaten som kommit fram kan användas och omhändertas i kommunen.
Frågor som man kan behandla är vem/vilka som ansvarar för att resultaten kommer in i rätt processer och vilka dessa processer är, när man behöver uppdatera handlingsvägarna och vilka som bör göra det och vem/vilka som bör bevaka kunskapsfronten inom klimatutvecklingen för att ”larma” när man närmar sig en punkt då det är dags att vidta nya åtgärder. Denna diskussion bör dokumenteras och det bör bestämmas var allt material som tagits fram under WS1-3 ska lagras.