Resultatet från workshoparna blir underlag till översiktsplanearbetet eller detaljplanearbetet eller en annan plan där frågorna hanteras, till exempel VA-plan, risk- och sårbarhetsanalys eller liknande. Utifrån arbetet i workshoparna har objekt identifierats som har behov av åtgärder som planen behöver ta höjd för. Detta tillvägagångssätt är även tillämpligt i andra plansammanhang där ett brett samråd behövs.

Om kommunen har en klimatanpassningsplan har olika risker identifierats och utifrån det vilka åtgärder som behövs. Detta är ett bra underlagsmaterial när planprocessen enligt vägledningen identifierat objekt i planområdet som behöver hanteras utifrån de klimatförändringar som behöver hanteras i planen. Planen bör anpassas så att de åtgärder som krävs är möjliga att utföras. I genomförandebeskrivningen kan dessa åtgärder ytterligare .

Val av metoden i vägledningen bör göras i samband med uppstartsmötet efter att ett startbeslut är taget. Metoden är framförallt lämpligt i en grupp av tjänstepersoner inför att planhandlingen ska tas fram. Valet av metod är tillämpligt när bedömningen görs att det finns risk för översvämning i planområdet. Metoden kan även användas i ett tidigt planskede när ett planprogram tas fram. Det kan även vara möjligt att använda metoden i samrådsskede men då i en bredare grupp som kan kräva mer arbete.